125. Πρώτη μάχη της Μακρινίτσας (6 Φεβρ. 1878)

563712_294181960707198_1405374163_n[1]
Για την επέτειο της πρώτης μάχης της Μακρινίτσας (6 Φεβρ. 1878) είναι το κείμενο παρακάτω – κομμάτια από το βιβλίο, Ακριβής εξιστόρησις γεγονότων τινών προς συμπλήρωσιν των σελίδων της Θεσσαλικής Επαναστάσεως του έτους 1878 εν τη Ιστορία του Συγχρόνου Ελληνισμού τη γραφείση παρά του Επαμεινώνδα Κ. Κυριακίδου / Υπό αυτόπτου εθελοντού, 1895 (http://tinyurl.com/anvwp2g )
————————————————————————
“Τη αυγή αι προφυλακαί αυτών [των Τούρκων] ήρξαντο ανερχόμενοι τας υπωρείας του Πηλίου προς τον απέναντι του Βαθέος Ρεύματος Σαρακηνόν….
Ητο η 6 της πρωίας και οι επαναστάται εκοιμώντο διεσκορπισμένοι εν ταις οικίαις του χωρίου, ένθα διέμενον ο Κ. Γαρέφης, Ζ. Μπασδέκης, και Λ. Πλατούτσας, του Ν. Αξελού μεταβάντος αφ’ εσπέρας εις Πορταριάν….
Όθεν άμα η σαλπιγξ της συναθροίσεως ήχησεν και οι των εκκλησιών του χωριου κώδωνες ήρξαντο σημαίνοντες τον κίνδυνον, έσπευσαν οι πάντες εις τα όπλα, αλλά μην έχοντες επί κεφαλής αρχηγούς διευθήνοντο προς το μέρος του εχθρού σποράδην και τυχαίως ώς ο καθείς εβούλετο….
Οι 200 επαναστάται δεν εδειλίασαν απέναντι της πολυαρίθμου εκείνης εχθρικής δυνάμεως, αλλ’ αρραιωθέντες εις ακροβολισμόν κατέλαβον τας από του Σαρακηνού και Τυμπάνου μέχρι του Κλήματα Δ. της Μακρινίτσης εκτεινόμενας θέσεις…
Περι την 10 ώραν αφικνειται από Πορταριάς και ο Ν. Αξελός όστις δεν μεταβαίνει με επί των υψωμάτων, εφ ων η μάχη συνεβαινεν, αλλά μετά 17 ανδρών καταλαμβάνει την Ανωμαλιά, θέσιν κάτωθεν του πεδίου της συμπλοκής αφ΄ης δ’ ενόχλει τον εχθρον…
Η μάχη επί του Σαρακηνού και του Τυμπάνου εξακολουθεί εκατέρωθεν πεισμώδης, Τουρκοι δε πίπτουσι πολλoί….
Ισχυρά εχθρική φάλαγξ από Βελεστίνου επιτίθεται κατα των επαναστατών και αναγκάζει αυτού να υποχωρήσωσιν αύθις μετά βραχείαν αντίστασιν….
Ο εχθρός καταλαβών την Καλογρίτσαν δεν ηδυνήθη να προχωρήση και εις Προφ. Ηλίαν, αλλ’ εκείθεν εξηκολούθησες ο εκατερωθεν πυροβολισμός μέχρι νυκτός…
Η μάχη αυτή, και τοι επί τέλους οι επαναστάται υπεχώρησαν, ετίμησε τα ελληνικά όπλα, διότι δράξ ατάκτων και απειροπολέμων επαναστατών απέκρουσεν επί πολύν χρόνον εχθρικήν δύναμιν εκ τακτικού και ατάκτου στρατού συγκειμένην μέχρι 4500 ανδρών….
Ηρωική όμως υπήρξεν η της πρώτης αυτής μάχης του Πηλίου συμμετοχή των γυναικών της Μακρινίτσης…
Το ότι οι Τούρκοι υπέστησαν φοβεράς ζημίας δι ό και απεθαρρύνθησαν, καταφαίνεται εκ της μετά την μάχην προτάσεως αυτών προς συνθηκολόγησιν δια των από Βόλου απεσταλμένων Γ. Καρτάλη και Ν. Κουκκουσλή…
Τη επιούση, των νεκρών παραδοθέντων τη ελληνική κοινοτήτι Βόλου, αυτη ενεταφίασεν αυτούς μετά πάσας τιμής καταθείσα εν κοινώ τάφω, παραστάντος και του φιλέλληνος προξένου της Ιταλίας κ. Βόρελλ”

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to 125. Πρώτη μάχη της Μακρινίτσας (6 Φεβρ. 1878)

  1. Pingback: Πρώτη μάχη της Μακρινίτσας (6 Φεβρ. 1878) | «Οι φοβερές σημαίες, ξεδιπλωθείτε στον αέρα !» ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΟ blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s