127. Θολωτός τάφος στο Καπακλί

65515_295229707269090_1218055705_n[1]
Από την Αρχαιολογική εφημερίδα 1905, σελ 211, “Ανασκαφή Θολωτού Τάφου εν Βόλω” (Καπακλή) Κ. Κουρουνιώτη. Οι φωτογραφίες δείχνουν μερικά από τα κτερίσματα και μία φωτό από την εποχή της ανασκαφής και είναι από αυτό το άρθρο, που μπορείτε να το διαβάσετε ολόκληρο στοhttp://books.google.com/books?id=icsgAQAAMAAJ&pg=RA2-PA211   Είναι ένα ωραιότατο άρθρο που δίνει πολλές λεπτομέρειες για την ανασκαφή αλλά και τα “κολπάκια” των κατοίκων να δημιουργήσουν “θαύμα”  Ο τάφος του Καπακλή (γνωστός και ώς τάφος Β του Διμηνίου) χρονολογείται στο 14-15 π.Χ. αιώνα.

“Εκατοντάδας τινάς μέτρων προς Β τοΰ λόφου τοΰ φρουρίου πέραν τοΰ μικρού ποταμοΰ [Κραυσίδωνα] όστις ρέων παρά το φρούριον έκβάλλει ολίγον μακράν προς ΝΑ της σημερινής πόλεως Βόλου παρά τα λείψανα των αρχαίων Παγασών εις την θάλασσαν υπάρχει πλησίον των κεραμεικών εργαστηρίων Βόλου μικρά συνοικία άποτελουμένη έκ χαμηλών πλινθόκτιστων οικημάτων και καλουμένη διά τοΰ Τουρκικού ονόματος Καπακλή. Έν τω μέσω της συνοικίας ταύτης και οχι πολύ μακράν της δημοσίας όδοΰ ήτις έκ Βόλου φέρει εις Βελεστΐνον και τά ενδότερα της Θεσσαλίας εύρέθη Ό ύπ έμοΰ ανασκάφεις θολωτός τάφος υπό τάς έξης περιστάσεις:

Εις έργάτης Γεώργ. Αρβανίτης καλούμενος, διισχυρίσθη ότι ή Παναγία έμφανισθεΐσα αύτώ εν ονείρω ύπέδειξεν ότι παρά τον μικρόν οίκίσκον έν ω αύτος κατώκει υπήρχε κεχωσμένη εκκλησία. Συνεπεία τοΰ ονείρου τούτου οί κάτοικοι της συνοικίας προέβησαν εις μικράν ανασκαφήν εν τη υποδειχθείση θέσει και άνεκάλυψαν έκεϊ τους τοίχους της θόλου του τάφου οίτινες έφθαναν σχεδόν μέχρι της επιφανείας. Εις έκ των διακεκριμένων κατοίκων του Βόλου, ό φιλάρχαιος Περ. Αποστολίδης έπισκεφθείς τήν θέσιν διέγνωσεν αμέσως ότι οί άνακαλυφθέντες τοίχοι δεν ανήκον εις έκκλησίαν ώς έπίστευσαν οί έπιχειρήσαντες τήν σκαφήν άλλα εις τάφον θολωτόν κατέστησε δε τούτο γνωστόν εις τάς αρχάς τοΰ Βόλου και εις τό Υπουργεΐον της Παιδείας”

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s