142. Η ιστορία της παραλίας (οδός Αργοναυτών)

602146_303347223124005_694772910_n[1]
Η γκραβούρα αυτή είναι από τις λίγες (1878) πρίν την απελευθέρωση του Βόλου (ρετουσαρισμένη από την αθυεντική http://tinyurl.com/bc53rzf). Λίγους μήνες πρίν απελευθερωθεί ο Βόλος το 1881 μια ιδιάζουσα κατάσταση δημιουργήθηκε που συνέβαλε στην δημιουργία της παραλίας (οδός Αργοναυτών). Για να δούμε τι λένε οι πηγές:

«Η νυν καλουμένη οδός Ιάσονος δεν υπήρχε. Υπήρχε εκεί μόνον έν κρηπίδωμα, κάκιστα κατασκευασμένον, ύψους ενός περίπου μέτρου από της επιφανείας της θαλάσσης, χρησιμεύον ώς είδος κυματοθραύστου, παρεμποδίζοντος τα κύματα να θραύονται επί των τοίχων των διαφόρων οικημάτων και σιταποθηκών. Τούτο δε συνέβαινε πολλάκις όταν ιδίως φυσούσε γερή νοτιά…. πολλάκις κατά τας μέχρι μεσημβρινάς ώρας εγίνετο άμπωτις και εσχηματίζετο μιά πλατυτάτη αμμουδιά … που ήτο η χαρά και το πανηγύρι των μαθητών του μοναδικού μας σχολείου.. » [1]

«Μετά την εκβιασθείσαν, οριστικήν περί παραχωρήσεως του Βόλου απόφασιν της 26 Μαρτίου 1881, προέβησαν αι τουρκικαί αρχαί του Βόλου εις παν μέτρον δυνάμενον να προσπορίση εις το Τουρκικόν Δημόσιον, κατα το υπολοιπώμενον μέχρι της εκχωρήσεως βραχύ χρονικό διάστημα, οιονδήποτε υλικόν κέρδος. Το σημαντικώτερον των μέτρων τούτων ήτο η προς τους ιδιοκτήτας παραθαλασσίων οικοδομών και οικοπέδων, πώλησις της αντιστοιχούσης εις αυτά θαλάσσης ωρισμένου αριθμού μέτρων τούτων, όπως μεταβάωσιν αυτήν δι’ επιχωματώσεως εις οικόπεδα των. Οι αγοράσαντες τοιαύτα θαλάσσια οικόπεδα έσπευδον, να επιχωματώσωσι και να καταλάβωσι, δημιουργούντες ούτω και κατοχής τίτλους κατά πάσης τυχόν αμφισβητήσεως του Ελληνικού Δημοσίου. Κατα το βραχύ λοιπόν τούτο χρονικό διάστημα, από Απριλίου μέχρι Νοεμβρίου του 1881, όλα τα κάρρα του Βόλου ήσαν απησχολημένα εις μεταφοράν χωμάτων και ειργάζοντο μέχρι βαθείας νυκτός, διεγείροντα θόρυβον και σκόνην αφόρητον δια τους παροδίους των οδών δι ών διήρχοντο. Εδημιουργούντο δε έριδες ατελεύτητοι και διαπληκτισμοί μεταξύ των καραγωγέων και των παροδίων τούτων. Ούτω λοιπόν ολόκληρον σχεδόν το τμήμα, το από του άξονος της οδού Ιάσονος μέχρι της οικοδομικής γραμμής της (σημερινής) παραλιακής οδού Αργοναυτών επεχώσθη δια της πρωτοβουλίας και πυρετωδούς σπουδής των ιδιοκτητών αντιστοίχων τότε παραλιακών οικοδομών κια οικοπέδων. Ούτως είχον τα πράγματα, ότε η Ελλάς κατέλαβε τον Βόλον την 2α Νοεμβρίου 1881 [2]

[1] Βολιώτικαι αναμνήσεις, εφ. Σημαία 23-3-1931 Νικόλαος Γάτσος.
[2] Δ. Κ. Τσοποτός, «Η ιστορία του Βόλου»

H γραβούρα αυτή στην αρχικη της μορφή είναι στοhttp://tinyurl.com/bc53rzf

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s