Ποικιλίες βαμβακιού τύπου “Ζαγοράς” και “Πηλίου”

Parachimonas
“Οι αδελφοί Ζαφείρης και Αντώνιος Παραχειµώνας καταγόµενοι από τη Ζαγορά του Πηλίου εγκαταστάθηκαν το 1890 στην Αίγυπτο και ασχολήθηκαν µε την καλλιέργεια και την εµπορία του βαµβακιού. Ο γιος του Ζαφείρη, Νικόλαος Παραχειµώνας, αφού πραγµατοποίησε σπουδές Γεωπονικής στο Μονπελιέ της Γαλλίας επέστρεψε το 1894 στην Αίγυπτο. Ο Νικόλαος µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας ακούραστος καλλιεργητής που επιδόθηκε όχι µόνο στην καλλιέργεια αλλά και στη διασταύρωση προκειµένου να δηµιουργήσει ένα νέου είδους βαµβακιού ανώτερο των προηγούµενων. Στην περιοχή Ζανκαλόν όπου διατηρούσε ιδιωτικό ερευνητικό κέντρο δηµιούργησε και αξιολόγησε περίπου δύο χιλιάδες ποικιλίες. Εισήγαγε δηλαδή µία κουλτούρα καινοτοµίας στην οικονοµία της Αιγύπτου που επί χιλιάδες χρόνια λειτουργούσε µε τον ίδιο τρόπο. Η πρώτη του επιτυχία ήταν το 1904, όταν παρουσίασε την ποικιλία Νουµπάρι, προς τιµήν του µεγάλου γεωπόνου Βογός Νουµπάρ πασά και αµέσως µετά την ποικιλία «Κίρκη» προς ανάµνηση των περιπετειών του µυθικού Οδυσσέα. Το «Νουµπάρι» θεωρήθηκε για πολλά χρόνια ανώτερο των προηγούµενων ποικιλιών, παρά ταύτα ο Νικόλαος Παραχειµώνας µετά από συνεχείς έρευνες παρουσίασε το 1918-9 δύο νέες ποικιλίες µε τις ονοµασίες «Ζαγορά» και «Πήλιον». Ο ερευνητής επέλεξε τις συγκεκριµένες ονοµασίες, για να τιµήσει την ιδιαίτερη πατρίδα του.”

Με τις ευχαριστίες μου να σημειώσω ότι το κείμενο και την φωτογραφία μου υπέδειξε η κ. Άννα Κουσιαντζά, τεχνικός συμβουλος σε αγροτικα θεματα, και έχει δημοσιευτεί στο 338ο φύλλο της εφημερίδας Agrenda. Το όλο κείμενο που αναφέρεται στην ιστορία του Ελλήνων μεγιστάνων του βαμβακιού της Αιγύπτου μπορείτε να διαβάσετε εδώ.
http://www.agronews.gr/business/fakeloi/arthro/80378/to-vamvaki-apo-tin-alexandreia-tis-aiguptou/

Επίσης ενδιαφέροντα φαίνεται να είναι τα βιβλία (δεν έχω το [1]])
[1] Τομαρά-Σιδέρη Ματούλα, “Ο Αιγυπτιώτης Ελληνισμός στους δρόμους του βαμβακιού”, Εκδ. Κέρκυρα, 2011
και του “δικού” μας Αλέξανδρου Κιτρόεφ καθ. στο Haverford College (που τον συμπαθούμε παρόλο ότι είναι Παναθηναϊκός).
[2] Kitroeff Alexander, “The Greeks in Egypt, 19α19-1937: Ethnicity & Class” St. Antony’s Middle East Monographs. London: Ithaca Press, 1989 που μπορείτε να το δείτε ηλεκτρονικά εδω http://www.arts.yorku.ca/hist/tgallant/documents/kitroeffegypt_000.pdf
Η αναφορά στον Παραχειμώνα είναι στην σελίδα 93 όπου επίσης αναφέρεται και ένας άλλος Πηλιορείτης γεωπόνος ο Ι. Σακελλαρίδης που βρήκε την διάσημη ποικικλία “Σακέλ” από το όνομα του.

Ο φίλος Άρης Π. μας είπε ότι ο Απόστ. Κωνσταντινίδης (Πήλιος Ζάγρας) λόγιος εκ Ζαγοράς γράφει στο «Οι Πηλιορείται εν Αιγύπτω»:
[…] Εξ όσων αναφέραμεν αρκούντως καταδείκνυται η σημαντική των Πηλιορειτών συμβολή εις την ανάπτυξιν και προαγωγήν της νεωτέρας Αιγύπτου. Εκεί όμως ένθαούτοι κέκτηνται το προνόμιον της αποκλειστικότητος, λόγω της εξαιρετικής πρωτοβουλίας των και της εμφύτου εφευρετικότητος των, είναι εις την Γεωργίαν και ιδίως εις το κεφάλαιον της βαμβακοκαλλιεργείας, ήτις επεσώρευσε τόσον πλούτον εις την χώραν και παρέσχεν αυτή τα μέσα δια την ταχείαν και αρτίαν ανάπτυξίν της.
Χωρίς να επεκταθώμεν επι της θέσεως εις ην ευρίσκετο η Αίγυπτος κατά τα πρώτα έτη της καλλιεργείας της ποικιλίας OJUMEL ήτις πολύ ταχέως εξεφυλλίσθη θα προβώμεν αμέσως εις την παρουσίασιν των εκλεκτών μας συμπατριωτών, οι οποίοι δια των ευεργετικών εφευρέσεών των εκέρδισαν την παγκόσμιον φήμην. Και ούτοι είναι: Ο εκ Μακρυνίτσης Περικλής Κανάβας γαιοκτήμων και ιδιοκτήτης εκκοκιστικού εργοστασίου εν Βέγχα. Ούτος αρχικώς εφεύρε την ποικιλίαν «Μπάμια», ήν εκαλλιέργησεν ο μεγαλοκτηματίας Ιωάννης Καρτάλης. Η ποικιλία όμως αύτη χάρις εις τα προσόντα της οποίας ο αιγυπτιακός βάμβαξ απέκτησεν εν τω εξωτερικώ την ην διατηρεί εισέτι φήμην, είναι η γνωστή «Αφίφι» ή «Μιτ Αφίφι», ονομασίαν ήν έλαβε εκ του εν τη περιφερεία Βέγχας ομωνύμου χωρίου, κειμένου πλησίον των γαιών του εφευρέτου και καλλιεργητού του Κανάβα και ήτις εις την γλώσσαν του χρηματιστηρίου είναι γνωστή ως «BROWN». Τούτο αρχίσαν το στάδιόν του από του 1883 εκράτησε μέχρι του 1910 τα σκήπτρα μεταξύ των άλλων ποικιλιών μεθ’ ό άρχισεν εκφυλιζόμενον και παραχωρούν την θέσιν του εις άλλας νεωτέρας ποικιλίας. 
Ο εκ Ζαγοράς Ζαφείρης Παραχειμώνας ανακάλυψε δύο ποικιλίας ήτοι την φέρουσαν το όνομά του «Ζαφείρι» και την κατά το έτος 1839-1894 γνωσθείσαν «Αμπάσι» εκ του ονόματος του τότε Χεβίδου Αμπάς Β΄. 
Ο αδελφός του προμνησθέντος Αντώνιος Παραχειμώνας, ανεκάλυψε ποικιλίαν ανωτέρα της Αφίφι την «Ασίλ», ήτις δοκιμασθείσα τω 1906-1907 διεδόθη υπό του ελβετικού οίκου Πλάντα εν Ζαγαζίκ. 
[…] Άξιοι μνείας οι εκ Ζαγοράς αδελφοί Αλέξανδρος και Ηρακλής Βόλτου. Ούτοι έδρασαν εν τη περιφερεία Καρφ Ζαγιάτ αποκλειστικώς εις το εμπόριον του βάμβακος. Επί προσθέτως περί τα 1908-1909 ανεκάλυψαν ποικιλίαν βάμβακος παρεμφερή προς την «Αμπάσι», η οποία όμως, γνωστή ως «Βόλτος», παρ’ όλην την σχετικώς ευρείαν έκτασιν, ήν αρχικώς έλαβε, περιωρίσθη κατόπιν, λόγω της απολύτου λευκότητός της και της εις ειδικάς περιπτώσεις χρησιμοποιήσεώς της υπό των εν Αγγλία καταναλωτών της, εις μόνα τα κτήματα των αρχικών καλλιεργητών της.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s