428*. Κεραμίδι και αρχαία Κασθαναία

leramidi-large-ED
Μας λέει Ο Ν. Γεωργιάδης στην “Θεσσαλία”του (1894) “… To Kεραμίδιον, κατοικούμενον υπό 1000 περίπου κατοίκων, ων η κυριωτέρα ενασχόλησις είνε η καλλιέργεια των κτημάτων και η κτηνοτροφία. Σύκα δε και κουκούλια και οίνος και βούτυρον είνε τα προϊόντα αυτού. Εις τους τοίχους των οικιών του χωριού ανευρίσκονται ενεπίγραφοι επιτύμβιοι λίθοι μετακομισθεντες ενταύθα εκ των ολίγων απωτέρω του χωρίου κειμένων ελληνικών ερειπίων, άτινα, συνιστάμενα εκ μεγάλων και ουχί λίαν κανονικών λίθων, εκτείνονται από της παραλίας μέχρι υπερκειμένου λόφου, εν ω ευρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας ακροπόλεως. Και παρά μεν την θάλασσαν υποσκαπτόμενοι οι βράχοι υπό των κυμάτων συγκαταρρεουσι με τα επ΄αυτών ιδρυμένα τείχη ενώ αλλαχού υψούνται εις ικανόν ύψος τα λείψανα των αρχαίων τειχών, και μόνον κατα το δυτικόν μέρος, ένθα ο λόφος κατέρχεται αποτόμως επί χαράδρας, ελλεἰπει η τεχνιτή οχύρωσις. Η παρά την θάλασσαν ύπαρξις της αρχαίας αυτής ακροπόλεως φαίνεται αναιρούσα την ανωτέρω εκφρασθείσαν ιδέαν, ότι ουδέποτε αυτά ιδρύονται επί παραλίας. Ενταύθα όμως η αγρία και απότομος παραλία του Πηλίου είναι το ισχυρώτατον φυσικόν οχύρωμα κατά των εκ της θαλάσσης επιδρομών είναι δε τα ερείπια ταύτα,…, της αρχαίας πόλεως Κασθαναίης, της οποίας το όνομα παρέμειεν εις την τουρκικήν ονομασίαν του παρακείμενου χωρίου Σκλήθρου, καλουμένου τουρκιστί Κεστενέ-κιόϊ, ό εστί χωρίον τη Κασθαναίης”

Ο Ηρόδοτος μας λέει πως ο στόλος των Περσών στα 480 π.X. κατεβαίνοντας παράλληλα προς την ηπειρωτική Ελλάδα έφτασε στην ακτή του Πηλίου, όπου και αγκυροβόλησε στα ανοιχτά της Μαγνησίας, ανάμεσα στην Κασθαναία και στο ακρωτήριο Σηπιάδα. Αλλά η ακτή αυτή ήταν απροστάτευτη από τις καιρικές συνθήκες και μια σφοδρή καταιγίδα που κράτησε τρεις ημέρες είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, 400 περσικά πλοία.

Το σημερινό Κεραμίδι από το ΕΘΝΟΣ της 2/4/2012

Και νέα από το Κεραμίδι από την “ΘΕΣΣΑΛΙΑ” της 16 Ιανουαρίου 1940
capture

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s