Ψηφίστε Νικόλαο Γεωργιάδη–Δήμαρχο Παγασών 1899-1907

10295780_519204954871563_7404801282420457795_n[1]
«΄Οταν, …, μετά από μακράς και εμβρυθείς σπουδάς κατήλθε εκ Γερμανίας, η εμφάνισίς του ήτο ένας φωτεινός σταθμός…. Ο Γεωργιάδης διἀ των απείρων γνώσεών του, της ψυχικής του επιβολής, διά του ήθους ακόμη, του μειλιχίου και ευγενούς, κατώρθωνε να σώζη τους αρρώστους… Η γνώμη του εζητείτο πανταχόθεν και είχε την ιερότητα αρχαίου μαντείου… Αλλά το πνεύμα του Γεωργιάδη δεν ήτο δυνατόν να αρκεσθεί εις τα πενιχρά άλλως θαύματα της τότε ιατρικής. Εφέρετο προς πολύ ευρύτερους ορίζοντας, τους οποίους ήνοιγεν ενώπιον του η φιλοσοφία και τα γράμματα…

Αλλά ότι κυρίως ελάμπρυνε τον βίον του, είναι η οκταετής Δημαρχία του. Υπό την εμπνευσμένην αυτού διοίκησιν η πόλις μας ανέπνευσε, εφωτίσθη, ηγάπησε. Διότι η εκπαίδευσις και η φιλανθρωπία εστεγάσθησαν εις μεγαλοπρεπή μέγαρα, οι δρόμοι μας έγιναν λεωφόροι, και ο Δήμος πατήρ των πολιτών, φιλόστοργος και πνευματικός φωστήρ.

Εχρειάσθη τότε όλον το ηθικόν του μεγαλείον και όλη του η αφοσίωσις εις τα κοινά και όλη του η δραστηριότης, την οποία παρά το αρχόμενον γήρας του ανέπτυξεν δια να εξουδετερώση τον μικρόλογον πολεμικήν των αντιπάλων του – συνήθη δυστυχώς εις τον τόπο μας –και να προσδώση εις την πόλιν την ωραίαν μορφήν την οποίαν έχει. Και όταν συνεπληρώθη το έργον, εξήλθεν εκ των κοινών πτωχότερος ή όταν εισήλθε κατά το αρχαίον ρητόν, και απεσύρθη εις την ηρεμίαν της ιδιωτικής ζωής από την οποίαν απεσπάθη επ’ ολίγον εις την Εθνοσυνέλευσιν διά να ακουσθή εκεί πάλιν, δια τελευταίαν φορά, η ωραία και σθεναρά φωνή του υπέρ των Θεσσαλών αγροτών….

…Εν τω μέσω της ματαιότητος των ανθρωπίνων μένει ως μόνη ίσως ευτυχία η έρευνα της αλήθειας και η ευποιΐα… «Γενεά υπάγει και γενεά έρχεται και η γη μένει εις τον αιώνα», αλλά ευτυχείς όσοι αποθνήσκουν αφού εξύψωσαν το επίπεδον των συμπολιτών αυτών, το ηθικόν, το πνευματικόν, το ψυχικόν. Τοιούτος δε υπήρξεν ο Γεωργιάδης, έξοχος ώς ιατρός, επιφανής ώς πολίτης, άξιος της πατρίδος, τιμή της πόλεως, καύχημα των συναδέλφων.»

Από τον επικήδειο στον Ν. Γεωργιάδη, που εκφώνησε ένας άλλος λαμπρός γιατρός της πόλης ο Δημήτρης Σαράτσης. Oλόκληρο το λόγο μπορείτε να διαβάσετε στην ΘΕΣΣΑΛΙΑ της 4/3/1923 εδώ:https://volosmagnisia.files.wordpress.com/2014/05/martios-4-19231.pdf
Περισσότερες πληροφορίες για την ζωή του Ν. Γεωργιάδη, δείτε στην ΘΕΣΣΑΛΙΑ της 3/3/1923 ημέρα του θανάτου του εδώ:
https://volosmagnisia.files.wordpress.com/2014/05/martios-4-1923.pdf

Η εικόνα είναι από το βιβλίο του ΔΗ.Κ.Ι. “Νικόλαος Γεωργιάδης, Δήμαρχος Παγασών (Βόλου) 1899-1907”, Βόλο2 1997.

Τον Νικόλαο Γεωργιάδη χαρακτήρισε ώς τον «Γολιάθ των Ελλήνων Δημάρχων» η Ακρόπολις στα 1903. Η πόλη έδωσε το όνομα του στον δρόμο, που σήμερα ξέρουμε σαν οδό Δημάρχου Γεωργιάδου. Αν και άλλοι δρόμοι έχουν το όνομα δημάρχων κανένας άλλος δρόμος δεν αναφέρει το αξίωμα τους.
—-
Επί της ουσίας των σημερινών εκλογών, ένα έχω να σας πω. Ψηφίστε! Καλό είναι να σκεφτείτε και λίγο πριν το κάνετε 

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s