877. Πηλιορείτες εν Aιγύπτω: Ανάγκη, Ευκαιρία, Φιλοπονία, Άμιλλα αλλά και Αποτυχίες

13227847_909673215824733_7026223115942096326_o[1]
Πολλές φορές οι επιτυχίες των Πηλιορειτών στην Αίγυπτο έδιναν πάτημα για απλοϊκές σκέψεις, ότι δήθεν κάτι έχει το … νερό η ο αέρας του Πηλίου και κάνει τους Πηλιορείτες να αριστεύουν με ότι καταπιάνονται. Καλό είναι να διαβάσουμε τι λέει ένας καθηγητής και ένας μαθητής της Αχιλλοπούλειου σχολής της Τσαγκαράδας στα 1921:

Λέει ο καθηγητής Ν.Δ. (πιθανότατα Ν. Δημητριάδης): «Η έλλειψη συγκοινωνίας και ασφάλειας εις παλαιότερους χρόνους, η ανεπάρκεια του τόπου προς παροχής των προς το Ζην επιτηδείων, παράγοντος μεν αφθόνους οπώρας, αλλά μη εξαγόμενας πάσας δυστυχώς, όχι όμως και δημητριακά, το δυσχείμερον αυτού και άλλοι λόγοι, ηνάγκασαν τους κατοίκους ευθύς απ΄αρχής να μεταναστεύσωσιν αθρόοι παλαιότατα μεν εις Μικράν Ασίας, βραδύτερον δε εις Αίγυπτον. Το πνεύμα της προσωρινής αποδημίας επεκράτησεν τελείως και οι κάτοικοι θεωρούσιν απαραίτητον το ταξειδειωτικόν χρίσμα, και την Αίγυπτον μάλιστα ως δευτέραν πατρίδα, ένθα ευρίσκουσι συμπολίτας ευπορούντας εν παντί κλάδω του εμπορίου και υποστηρικτάς αυτών. Ουδείς θεωρείται τις, ως τα πολλά, εν Τσαγκαράδα έχων σειράν αν μη λάβη το χρίσμα του ταξειδιώτου εις Αίγυπτον και επιστρέψη εις την γενέτειραν σχηματίσας σεβαστόν ποσόν λιρών, οπότε και αποκαθίσταται προτιμών συμβίαν συμπολίτιδα. Και ουχί ατόπως καθ΄όσον οι πλείστοι των κατοίκων μεταβάντες εκείσε εκ του μηδενός δια της άκρας αυτών φιλοπονίας, δραστηριότητος και οικονομίας, εσχημάτισαν κολοσσιαίας περιουσίας και πολλαχώς ευηργέτησαν την ιδιαιτέραν αυτών πατρίδα δια της κατασκευής ναών, σχολείων, κρηνών και άλλων ιδρυμάτων….»

Και συμπληρώνει ο μαθητής Αργ. Μητρόπουλος: “Τώρα όμως … αι συνθήκαι της εν ξένη διαμονής μεταβλήθησαν κατά τρόπον τοιούτον ώστε να καθίσταται δύσκολος και ο βίος και η εν αυτή πρόοδος. Ενώ πρότερον ανεχώρουν δι΄Αιίγυπτον η αλλαχού με χαράν και με πεποίθησιν ότι μίαν ημέραν θα επιστρέψωσι και αυτοί πλούσιοι, τώρα κατά τα τελευταία έτη που αναχωρούν από πολλάς ημέρας πριν τους καταλαμβάνει κατήφεια και δυσθυμία διότι γνωρίζουν από τας διηγήσεις και πληροφορίας των άλλων πόσον δύσκολος κατέστη σήμερον η απόκτησις πλούτου. Έχομεν δε και το γεγονός ότι όσοι ανεχώρησαν κατά τα τελευταία έτη δεν υδυνήθησαν να αποκατασταθώσιν και εξανολουθήσιν παλίοντες και δυστυχούντες εις τα χωρία της Αιγύπτου και βιούντες εν μέσω των Αράβων ζωήν αθλίαν και πλήρη βασάνων.»

ΣΗΜ. Η φωτογραφία είναι το κτίριο της Αχιλλοπούλειου Σχολής του Καΐρου. Η σχολή λειτουργεί και σήμερα – δείτε εδώ http://achillop-cairo.world.sch.gr/ αλλά όχι στο κτίριο αυτό που υπάρχει και σήμερα αλλά ανήκει στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιου του Καΐρου από το 1964 όταν η ελληνική κοινότητα αναγκάστηκε να το πουλήσει… Τα κείμενα είναι από το βιβλίο «Η Τσαγκαράδα και η εμπορική της σχολή» http://tinyurl.com/j2pe79n που υπέδειξε σε μια άλλη ομάδα η χρήστης «Μαρία Μαράκι» – ευχαριστώ!….

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s