1391. Με υγεία και κάθε επιτυχία το 2020!


Φλας-μπακ εκατό χρόνια πριν – Διαβάζω στο φύλο της 1/1/1920 στην Ελευθερία του Βόλου.

“- Η μοναδική μας οδός Ερμου συναγωνίσθη χθές οπωσδήτοτε επιτυχώς της συνωνύμου της της πρωτευούσης
– Η κίνησις υπηρξε ζωηροτάτη.
– Η τρελλη νεότης προέπεμψε το 1919 με αρκετήν ευθυμίαν
– Τα καταστήματα έκαμαν χρυσές δουλειές
– Η τάξις καθ’ όλην την πόλιν, παρά την μεγάλην κίνησιν διετηρήθη παραδειγματική
– Τα κέντρα όλα κατάμεστα κόσμου
– Εις το “Ακταίον” αρκετός κόσμος απο ενωρίς
– Κυριάρχουν οι αντιπρόσωποι του ωραίου φύλου
– Παρετηρήθη ότι ο … βλεμματοπόλεμος (κατά το χαρτοπόλεμος) ήτο εις ημερησίαν διάταξιν
– Επίσης εγένετο αισθητή και η παρουσία γαμβρού γνωστής οικογενείας
– Εις τα σπίτια το οικογενειακόν πόκερ εξηκολούθησεν άγριον μέχρι πρωίας
– Οι ξενύχτηδες κατώρθωναν να διακρίνουν τους υποστάντας πανωλεθρίαν από το πένθιμον ύφος τους
– Τουναντίον οι κερδισμένοι εχαιρέτισαν την Ανατολήν του Νέου Έτους με χρυσήν καρδιάν
– Άριστην εντύπωσιν επροξένησεν η μουσική του Ορφανοτροφείου. Το απόγευμα περιήλθε τας κεντρικωτέρας οδούς της πόλεως παιανίζουσα θούρια και προχαιρετίζουσα το νέον έτος
– Σήμερον οι συμπολίται θα δεχθούν πολλούς επισκέπτας γα την συνειθισμένην “φορολογίαν” το πρωτοχρονιάτικον πουμπουάρ
– Θαυμάσια προμηνύεται η σημερινή τελετή της Πρωτοχρονιάς
– Τα αστυνομικά όργανα ενήργησαν χθες την νύκτα αιφνηδιασμόν εις γνωστήν οικίαν επί της οδού Ερμού. Εκεί ανεκαλύφθησαν τρία καρρέ πόκερ. Μεταξύ των παιζόντων συγκαταλέγετο και εις Βουλευτής – πρόοδος πρόοδος

ΣΗΜ Η φωτογραφία είναι αγνώστου (μου μυρίζει Ζημέρης) τέλος τριάντα ίσως.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s