ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΕΟΛΟΓΟΥ

Τεύχ.31 Οι εν Θεσσαλία Μάγνητες  PDF
Τεύχ.36 Ιστορικά: βίος Αγίου Νικολάου του Νέου και η Βουνένη της Θεσσαλίας  PDF
Τεύχ.30 Ελληνικαί και Ρωμαϊκαί επιγραφαί εν Δράμα  PDF
Τεύχ.35 Ιστορικά: βίος Αγίου Νικολάου του Νέου και η Βουνένη της Θεσσαλίας  PDF
Τεύχ.30 Αρχαιολογικά: ανέκδοτοι επιγραφαί Ερετρίας  PDF
Τεύχ.51 Αρχαιολογικά: επιγραφή μαγνητική  PDF
Τεύχ.28 Ιστορικά: Χρυσόβουλλον της επισκοπής Σταγών  PDF
Τεύχ.13 Χρονικά σημειώματα Θεσσαλίας  PDF
Τεύχ.50 Νομισματολογικά: μελέτη επί των θεσσαλικών νομισμάτων  PDF
Τεύχ.24 Αρχαιολογικά: η φθιωτική πόλις Ερέτρια  PDF
Τεύχ.52 Ιστορικά: συμβουλαί εις τους επισκοπικούς καταλόγους του Σεβ. Μητροπολίτου Αμασείας κ. Άνθιμου Αλεξούδη  PDF
Τεύχ.49 Αρχαιολογικά: επιγραφικόν λείψανον εν Μαγνησία τη Θετταλική  PDF
Τεύχ.23 Αρχαιολογικά: η φθιωτική πόλις Ερέτρια  PDF
Τεύχ.51 Αρχαιολογικά  PDF
Τεύχ.41 Επιγραφαί Δράμας  PDF
Τεύχ.4 Αρχαιολογικά: επιγραφή Φερών  PDF
Τεύχ.50 Αρχαιολογικά: αρχαία επιγραφή Κωφών  PDF
Τεύχ.40 Χρονικά σημειώματα Δράμας  PDF
Τεύχ.2 Τοπογραφικά: Ναρθάκιον όρος και ομώνυμος πόλις  PDF
Τεύχ.47 Ιστορικά: χρονικά σημειώματα της επαρχίας Αλμυρού  PDF
Τεύχ.38 Τα εν Θεσσαλία Μετέωρα: βίος του Αγίου Αθανασίου μοναχού εν Μετεώροις  PDF
Τεύχ.46 Ιστορικά: χρονικά σημειώματα της επαρχίας Αλμυρού  PDF
Τεύχ.34 Τα εν Θεσσαλία Μετέωρα: χρονικόν της μονής του Μετεώρου (Γράμμα ιστορικόν)  PDF
Τεύχ.38 Ιστορικά: βίος Αγίου Νικολάου του Νέου και η Βουνένη της Θεσσαλίας  PDF
Τεύχ.34 Τα εν Θεσσαλία Μετέωρα: Αιγίνιον, Στάγοι, Καλαμπάκα, Μετέωρα  PDF
Τεύχ.37 Ιστορικά: βίος Αγίου Νικολάου του Νέου και η Βουνένη της Θεσσαλίας  PDF

 

Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών

 • Giannopoulos, N. J. “Thessalika Meletai, Megali Vizantini Moni en to Tourkiko.”Tekke ton Bektashion,” in: Epetiris Etaireias Vyzantinon Spoudon, XIV, Athens(1938): 432-442.

Επιγραφαι Θεσσαλίας

 • Giannopoulos, N. I. (1931). Epigraphai Thessalias. AE175, 180.
 • Giannopoulos, N. I. (1927). Epigraphai ek Thessalias. AD11, 55-67

Byzantinische Zeitschrift

The Journal of Hellenic Studies

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ (check)

 • Béquignon, Y. (Ed.). (1938).Études d’archéologie grecque (Vol. 2). École des hautes études.
 • Grumel, V. (1926). Ἑπετηρὶς ἐταιρείας βυζαντινῶν σπουδῶν.Échos d’Orient,25(142), 249-251.
 • Bates, W. N. (1916). Archaeological Discussions.American Journal of Archaeology20(2), 213-265.
 • Ebersolt, J. (1929). Ἐπετηρὶς ἑταιρείας βυζαντινῶν σπουδῶν.Revue des Études Grecques42(195-196), 232-233.
 • Robert, L. (1935). Études sur les inscriptions et la topographie de la Grèce centrale, IV.Bulletin de correspondance hellénique59(1), 193-209.
 • Clement, P. (1934). New evidence for the origin of the Iphigeneia legend.L’Antiquité classique, 393-409.
 • Béquignon, Y. (1932). Études thessaliennes. V. Recherches archéologiques dans la région de Pharsale.Bulletin de correspondance hellénique56(1), 89-191.
 • Hatzfeld, J. (1911). Inscriptions de Thessalie et de Macédoine.Bulletin de correspondance hellénique35(1), 231-240.
 • Béquignon, Y. (1933). Chronique des fouilles et découvertes archéologiques dans l’Orient hellénique (1932).Bulletin de correspondance hellénique57(1), 236-312.
 • Millet, G. (1920). Remarques sur les sculptures byzantines de la région de Démétrias.Bulletin de correspondance hellénique44(1), 210-218.
 • Béquignon, Y. (1935). Démétrias.Revue Archéologique, 78-84.
 • Béquignon, Y. (1935). Études Thessaliennes: VII. Inscriptions de Thessalie.Bulletin de correspondance hellénique,59(1), 36-77.
 • Miller, W. (1932). Recent Publications on Medieval and Modern Greek History, 1928-1931.The American Historical Review37(2), 272-279
 • Guilland, R. (1936). 50. Εἰς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου. Ἐν Ἀθήναις 1935. Revue des Études Grecques, 49(230), 325-328.
 • Lameere, W. (1939). Inscription de Phères.Bulletin de correspondance hellénique63(1), 256-274.
 • Wace, A. J. B., Droop, J. P., Thompson, M. S., & Vollgraff, W. (1908). Excavations at Zerelia, Thessaly.The Annual of the British School at Athens,14, 197-225.
 • Nehring, A. (1917). Register.Glotta8(3), 327.
 • Tod, M. N. (1933). The Progress of Greek Epigraphy, 1931–1932.The Journal of Hellenic Studies53(02), 214-265.
 • Homolle, T. (1893). Institut de Correspondance héllénique.Bulletin de correspondance hellénique17(1), 611-623.
 • Fougères, G. (1889). Inscriptions de Thessalie.Bulletin de correspondance hellénique13(1), 378-406.
 • Wace, A. J. B., & Thompson, M. S. (1912). Excavations at Halos.The Annual of the British School at Athens18,
 • Heuzey, L., Reinach, S., & Rais, J. (1901). NOUVELLES ARCHÉOLOGIQUES ET CORRESPONDANCE.Revue Archéologique, 114-130.
 • Béquignon, Y. (1930). Chronique des fouilles et découvertes archéologiques dans l’Orient hellénique.Bulletin de correspondance hellénique54(1), 452-528.
 • Robinson, D. M. (1936). The Cyniscus of Polyclitus.Art Bulletin, 133-149.
 • Bates, W. N. (1920). Archaeological News.American Journal of Archaeology,24(1), 85-119.
 • Deane, S. N. (1923). Archaeological Discussions.American Journal of Archaeology27(2), 189-233.
 • Béquignon, Y. (1928). Études thessaliennes: I. Le champ de bataille de Pharsale.Bulletin de correspondance hellénique52(1), 9-44.
 • Roussel, P. (1929). Bulletin épigraphique.Revue des Études Grecques,42(195-196), 181-204.
 • Homolle, T. (1893). Nouvelles et correspondance.Bulletin de correspondance hellénique17(1), 188-218.
 • Nicolò, S., & Meyer, P. M. (1922). L angheinrich, Pfarrer F., ehem. Missionar: Schambala-Wörterbueh.(Abhandlgn. d. Hamburg. Kolonialinsti-tuts, Bd. 43.)(502 S.) Lex. 8. Hamburg, L. Friederieh-sen 1921. M. 180—. Bespr. yon Diedr. Westermann, Berlin.Orientalistische Literaturzeitung, (7), 328.
 • Béquignon, Y. (1929). Chronique des fouilles et découvertes archéologiques dans l’Orient hellénique.Bulletin de correspondance hellénique53(1), 491-534.
 • Bates, W. N. (1910). Bibliography of Archaeological Books 1909.American Journal of Archaeology14(2), 266-289.
 • Plassart, A. (1921). Inscriptions de Delphes, la liste des Théorodoques.Bulletin de correspondance hellénique45(1), 1-85.
 • Charbonneaux, J., Vallois, R., Picard, C., Dugas, C., & David le Suffleur, A. (1930). Bulletin archéologique.Revue des Études Grecques43(199), 64-129.
 • Charbonneaux, J., Vallois, R., Picard, C., Dugas, C., & David Le Suffleur, A. (1931). Bulletin archéologique.Revue des Études Grecques44(204), 34-111
 • Tod, M. N. (1937). The Progress of Greek Epigraphy, 1935–1936.The Journal of Hellenic Studies57(02), 160-218.
  http://journals.cambridge.org/abstract_S0075426900057475
Advertisements