Ενας πύργος και μια διήγηση από το Παλιούρι

Pyrgos-paliouri
Ο Π. Πολίτης, φοιτητής τότε του Πανεπιστημίου Αθηνών, αφηγείται στα Απομνημονεύματα περί της τελευταίας εν Θεσσαλία επαναστάσεως του 1878 στην οποία ο ίδιος έλαβε εθελοντικά μέρος με το φοιτητικό Ιερό Λόχο. Στην μικρη ιστορία εδώ, περιγράφει την στάση στο Παλιούρι, καθώς ο Ιερος Λόχος εβάδιζε από την Στυλίδα πρός την Μακρινίτσα:

“Την πρωίαν επανελάβομεν την δια των βουνών πορείαν και μετά μεσημβρίαν αφικόμεθα εις μικρόν χωρίον, ονομαζόμενον Παλιούρι… όλη μας η δίψα και οι κόποι ημών ελησμονήθησαν εις το Παλιούρι, του οποίου οι κάτοικοι μετά πολλής υπεδέχθησαν ημάς φιλοφροσύνης και αρκούντως επεριποιήθησαν… Ήτο η πρώτη Κυριακή των Απόκρεω και ανελογιζόμεθα, εκκοκαλίζοντες τους αμνούς ους προσέφερεν εις ημάς το Παλιούρι, τας εν Αθήναις διασκεδάσεις και τας χορεύουσας καλλονάς, ότε δια ν’αποδείξη ημίν και το Παλιούρι δεν στερείται τοιούτων. Η κόρη του φιλοξενούντος, χάρις όλη, με τας χρυσάς εμβάδας και την νωχελή αυτής ενδυμασίαν, έλαμψεν ως μετέωρον εις την αυλήν, ήτις εχρησίμευεν εις ημάς ως εστιατόριον, εισερχόμενη εις την οικίαν. Θαυμασμός εκ μέρους ημών ηκολούθησε τα βήματα της, ον όμως δεν ηθέλησε να διπλασιάση, παρουσιαζόμενη και πάλιν πρό των οφθαλμών μας…. ”

O πύργος της φωτογραφίας ανήκε στην γνωστή οικογένεια Αξελού από την Μακρινίτσα, και δεν υπάρχει πιά μιας και καταστράφηκε από τους σεισμούς. Μη ξεχνάμε ότι το Παλιούρι και το Διμήνι “ανήκαν” στην Μακρινίτσα. Μου την έδωσε ο φίλος της σελίδας Χρηστος Τσιγαρίδας (ομoγενής και αυτός) που η μητέρα του ήταν το γένος Αξελού και κατάγεται από το Παλιούρι.

ΣΗΜ. Το βιβλίο αυτό μπορείτε να το διαβάσετε εδω:http://digital.lib.auth.gr/record/115898 ).

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s